Y gorau blender-siopwr canllaw i gael y blender gorau

0
152
Vitamix 7500 blender-BillLentis.com

Canllaw siopwr i gael y blender gorau

Un o’r rhai y mae’n rhaid iddo fod ag offer mewn unrhyw gegin yw’r blender. Gallwch gymysgu dim ond am unrhyw beth gan ddefnyddio’r math cywir o blender. Gyda chymaint o opsiynau yn y farchnad, categoreiddio yn ôl maint a gallu i drin gwahanol dasgau paratoi prydau bwyd, ni fydd eich tasg o ddewis y blender cywir ar gyfer eich gwaith yn hawdd o gwbl. Os ydych chi’n awyddus i gael blender sy’n cynnig gwerth am eich arian, bydd yn rhaid i chi hefyd edrych ar nodweddion eraill fel gwydnwch ac ymarferoldeb, er enghraifft, fel ei allu i ymdrin â thriniaeth fras wrth wasgu rhew neu fwydydd caled. Gyda maint y dasg o’ch blaen, mae’n hawdd iawn rhoi’r i fyny a dewis y blender cyntaf y dewch ar ei draws.

Mae’r erthygl hon wedi’i gynllunio i symleiddio’r dasg anodd o ddod o hyd i’r blender cywir i chi trwy adolygu’r pum prif blennyn. Mae’n ystyried sut y cawsant eu dewis, eu nodweddion hanfodol, manteision ac anfanteision. Hefyd, mae’n ymhyfrydu yn ddwfn mewn sut y gallwch fynd ati i ddewis y blender cywir ar gyfer eich anghenion a’r peryglon y mae’n rhaid i chi eu hosgoi pan fyddwch am brynu blender ar gyfer eich cegin. Gan sicrhau eich bod yn cael gwerth am yr arian yr ydych yn ei wario ar y blender hwnnw rydych ei eisiau.

Trosolwg cryno o’r dewis uchaf-y dylunydd Blendtech blenderY blender sydd â’r radd uchaf a ddylai fod yn eich cegin yw’r model Blendtec Designer 725. Yn ôl adolygiadau gan ei ddefnyddwyr, mae’r math o wasanaeth a rydd iddynt yn gwneud iddynt eisiau maddau ei bris hynod o isel. Gyda hyn bachgen drwg, gallwch ddisgwyl dibynadwyedd, hyblygrwydd a llonyddwch.

Mae ganddo 3.8 HP sy’n dinistrio popeth y gwnaethoch ei roi ynddo i’w gymysgu. Ar yr un pryd, mae’n sicrhau diogelwch defnyddwyr gyda’i llafnau wedi’u saernïo’n ofalus.

Mae’r nodweddion uchod yn ddim ond dechrau’r hyn sy’n profi i fod yn enillydd cyn belled ag y mae cyfuno yn y cwestiwn. Caiff rhagor o fanylion am y blender marvelous hwn a sut y gallwch sefyll i ennill yn aruthrol gyda’i ddefnydd eu harchwilio’n fanwl yn nes ymlaen.

Y broses ddethol ar gyfer yr adolygiad

Er mwyn cyflwyno’r dewisiadau gorau i chi ar gyfer eich ystyriaethau, cafodd y rhai a ddewiswyd eu pwyso a’u Mesur yn erbyn paramedrau penodol, angenrheidiol sy’n creu ‘ blender ‘ da. Mae’r rhestr hon o nodweddion wedi’i chynllunio i chwynnu’r rhai sy’n brin o ystyriaeth, gan eich gadael gyda dim ond y gorau i ddewis ohonynt.

Roedd un o’r prif nodweddion a ddefnyddiwyd gennym i gael gwared ar wahanol gontractwyr yn cynnwys capasiti. Cafodd y rhai a oedd yn dioddef o ddim mwy na 32oz o gapasiti eu dileu o’r adolygiad yn rhannol am nad oedd ganddynt ddarpariaeth ar gyfer gwneud nifer enfawr o ddiodydd, pe bai eu hangen. Roedd pŵer y modur yn ffactor arall a archwiliwyd yn feirniadol. Yn pylu gyda watage o 1400 ac uwch oedd yr unig rai a ystyriwyd. Priodolir hyn i’r ffaith fod y rhai sy’n bla o’r watage hwnnw yn ddigon pwerus i sicrhau cymysgu’n esmwyth.

Ystyriwyd hefyd pa mor hawdd oedd hi i lanhau’r blender. Ni chafodd pothellu â phatrymau beiddgar a niferus eu hystyried gan eu bod yn galed iawn i’w glanhau.

Yn olaf, mae nifer yr ategolion y gallai defnyddwyr eu hychwanegu at y blender yn ystyriaeth enfawr arall. Cymysgydd y gellir ei addasu i fynd i’r afael ag unrhyw angen cyfuno Mae’r defnyddiwr yn golygu y gall defnyddwyr ymdoddi unrhyw beth y mae angen iddynt ei wneud.

Pam fod angen blendiwr newydd

Daw amser pan fydd yn rhaid i chi gael offer newydd ar gyfer eich cegin. Efallai y bydd yr hen un yn gweithio’n dda o hyd ond efallai y bydd gan un newydd opsiynau mwy datblygedig sy’n gwneud y dasg Roedd yr hen un yn trin yn llawer haws. Mae rhai yn mynd drwy lawer o waith ac mae angen eu hadnewyddu pan fyddant yn mynd yn hen neu ychydig yn laggard. Tuedda’r rhai sy’n bla i gael eu profi’n fawr ac os prynwch un rhad, siawns na fydd yn para’n hir. Pan ddaw’r amser i brynu blendiwr newydd, bydd angen i chi brynu un sy’n bodloni’r meini prawf canlynol mewn gwirionedd: amlbwrpasedd, pŵer a gwydnwch. Diystyrwch hwy a byddwch yn dirwyn i ben yn prynu rhywbeth newydd mewn byr amser.

Pan edrychwch ar y prisiau a ddyfynnir ar gyfer y rhai sy’n cael eu lladd o’r newydd, mae’n debygol y cewch eich synnu am fod eu cost yn ymddangos yn ormodol. Cost er hynny, mae ansawdd y ddyfais yn wirioneddol bwysig a’r rhai sy’n cael eu hamlygu yn fanwl yn yr erthygl hon yn fwy na chyfiawnhau eu cost.

Mae amlbwrpasedd yn fargen fawr iawn yn y blydi. Gyda nodwedd fel y Ninja Intelli-Sense, gall y rhai sy’n teimlo’n Jerry-rigged i ychwanegu prosesydd bwyd yn rhoi mwy o opsiynau paratoi yn y gegin.

Dylunydd blendtec 725 blender

Blendtec Designer 725 Blender 1- BillLentis.com
Dyma’r Rhif un a’r blender sydd â sgôr uchel yn y farchnad. Mae’n bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer ‘ blender ‘ iawn ond mae’n mynd ymhellach na hynny fel y bydd yn cael ei archwilio’n fanwl yn ddiweddarach.

Pan fyddwch yn dod ar draws y blender am y tro cyntaf, efallai y byddwch ychydig yn ofnus ar gyfrif ei fod yn ddrud iawn. Bydd ansawdd y gwasanaeth a roddwch i chi yn sicrhau eich bod yn anwybyddu’r pris y mae’n ei osod. Mae’n cael ei gyffroi fel model amlbwrpas, pwerus a hawdd ei lanhau sy’n cystadlu i bawb yn y farchnad.

Mae ganddo modur 3.8 HP a all drin dim ond unrhyw dasg prosesu bwyd anodd y gellir ei ddychmygu. Gall wasgu rhew i’r eira a llysiau ffibroi i hylif gyda dim ond gwthio botwm yn syml.

Mae’r blender Blendtec hwn wedi’i ddylunio yn y fath fodd fel bod y Panel yn hawdd iawn i’w ddarllen a’i lanhau. Mae ei botymau wedi’u goleuo’n ôl ac yn capacitive. Er mwyn glanhau’r blender hwn, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw ychwanegu dau ddiferion o sebon a phwyso’r botwm ‘ Pulse ‘ i lanhau’r jar.

Mae’r dechnoleg blend smart sydd wedi’i hymgorffori yn y cymysgydd yn canfod unrhyw un a phob mater a allai fod gan y blender fel y gallech gymryd y camau angenrheidiol. Bydd y materion yn cael eu harddangos ar sgrin LCD ar gyfer y camau cywir.

Manteision ac anfanteision

Isod mae’r prif fanteision ac anfanteision sy’n dod gyda defnyddio’r blender Blendtec

Manteision

Mae’r blender hwn yn bwerus iawn. Taflu unrhyw beth i mewn iddo, blendio ac mae’n dod allan yn llyfn. P’un a yw’n ysgwyd gyda rhew neu dim ond smwddi gyda llwythi o lysiau ffibrous, bydd yn gwneud y swydd yn llipa. Mantais arall sy’n dod gyda defnyddio’r blender hwn yw ei ymgorfforiad o dechnoleg blend smart. Dyma’r dechnoleg batent sy’n adrodd am unrhyw faterion mewnol y gallai’r blender eu cael fel y gall y perchennog gymryd y camau cywir.

Mae ei llafnau yn ddiogel i’r cyffwrdd ac nid oes unrhyw boeni am nicio eich hun wrth roi’r bwyd yr ydych am ei gymysgu.

Yn olaf, mae’n dod â gwarant 8-mlynedd ar gyfer defnyddwyr. Mae hyn yn dyst i grefftwaith o ansawdd uchel y mae’r ddyfais hon wedi’i gael.

Anfanteision

Os ydych chi’n chwilio am blender rhad, yna nid yw’r model Blendtec hwn ar eich cyfer chi. Cyn belled â’ch bod am gael ‘ blender ‘ o safon, yna ni ddylai’r gost fod yn fawr o gwbl.

BillLentis.com - Check Prices Button Red

Vitamix 7500 blender – ar gyfer y defnyddiwr sy’n hoffi eu sudd yn llyfn ac yn cymysgu’n dda

Vitamix 7500 Blender 1 - BillLentis.com
Wedi’i touted fel rhaid-cael offer ar gyfer unrhyw gogydd masnachol gan yr arbenigwyr gorau yn yr Unol Daleithiau, mae’r Vitamix 7500 blender yn gwirio pob un o’r blychau cywir.

A fyddai’n gweddu’n dda i’r gosodiad cartref? Gwbl! Mae’r blender hwn yn bwerus iawn ac yn hawdd iawn i’w ddefnyddio.

Mae ganddo 2.2 HP sydd ond yn dileu popeth i fod â chymysgedd llyfn. Mae ei llafnau’n troi’n ffordd o 270mya sy’n gwneud iddo gymysgu’n esmwyth, yn effeithlon ac yn gyflym.

Y rheswm pam y mae mor hawdd ei ddefnyddio yw’r ffaith bod ei reolaethau yr un mor syml ag y maent yn dod. Mae ganddo switsh chwith ar gyfer pulsing, newid cywir am yn ail rhwng cyfuno a stopio a deialu canolog ar gyfer rheoli pŵer y blender fel y gallwch gael y cysondeb cywir yn yr hylif. Daw gyda 64oz jar yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer creu llawer iawn o ddiodydd ar y tro. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer defnyddwyr yn y gêm bwyty sy’n uchel ac yn anodd iawn. Mae’n gymharol dawel yn ei weithrediad yn hytrach na’i ragflaenydd, the Vitamix 5200. Mae eu gweithgynhyrchwyr yn dweud bod y Vitamix 7500 yn 40 tawelach na’r Vitamix 5200, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer lleoedd sy’n gosod premiwm uchel ar dawelwch llwyr. Mae’n dod mewn tri lliw, sef Gwyn, coch a DU. Cynhwysir hefyd warant 7 mlynedd.

Manteision ac anfanteision

Os ydych yn bwriadu cynnal parti mawr ac eisiau cyfuno diodydd yn gyflym, byddwch yn bendant yn elwa o’r blender hwn. Mae ei jar 64oz a marchnerth uwchraddol yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer ansawdd llyfn ac uchel ac yn cyfuno nifer. Mae’r warant a ddaw yn sicrhau, os ydych yn cael unrhyw broblem gydag ef, gallwch ei ddychwelyd heb unrhyw trafferthion o gwbl.

Mae ei weithrediad tawel yn ei gwneud yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer lleoedd sydd angen tawelwch fel ceginau Swyddfa. Mae’n rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu blendio gyda’u botymau syml, syml a hawdd eu defnyddio.

BillLentis.com - Check Prices Button Red

Oster gwrthwyneb-cymysgu ar gyllideb

Oster versa-BillLentis.com
Pan fyddwch yn chwilio am blender cyllideb sydd o ansawdd uchel a phwerus, dylai blender arall y Oster fod ymhlith y dewis yr ydych yn ei ystyried, os nad ydych wedi dewis yn barod. Mae’n uchel ar Amazon, lle mae ganddo sgôr seren cyfartalog o 4.5. Mae hyn yn y blender 64oz jar yn bwerus iawn 1400watt modur. Ei reolaethau yw: cyflymder amrywiol, rheoli pwls a rhagosodiad ar gyfer smwddis, cawl a lledaeniad, dim ond i sôn am ychydig. Pan fydd yn troi, mae llafnau’r blender hwn yn troelli am dros 250mya am ddileu unrhyw beth y byddwch chi’n ei roi yn y jar i’w gymysgu. Mae’n cael ei adeiladu’n stôl â metel gyda darnau cysylltu metal ar gyfer cymysgu’n hawdd drwy’r amser. Yn olaf, mae’n dod gyda gwarant 7-mlynedd gyda 2 lyfr coginio yn gynwysedig.

Manteision ac anfanteision

Mae’n bwerus iawn 2.2 Mae modur HP yn sicrhau cyfuno llyfn ac effeithiol. Gan fod ei llafnau’n cylchdroi ar gyflymder uchel iawn, bydd y cynnwys y mae angen i chi ei fwyhau yn cael ei wneud mor gyflym ac effeithiol.

Mae’n hawdd iawn i’w lanhau. Mae cyfarwyddiadau glanhau yn syml iawn ac wedi eu cynnwys yn y llawlyfr.

Mae’r blender hwn yn cynnig mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu blendio gyda rheolaeth hawdd iawn i’w defnyddio a sythweledol.

Yn olaf, fe’i hadeiladwyd i bara am gyfnod. Mae ei ddarnau cysylltu metel yn cael eu gwneud o ddur di-staen gwydn a gall gymryd unrhyw gosb y gallwch chi ei roi allan.

BillLentis.com - Check Prices Button Red

Cleanblend-rhad ond pwerus iawn

Cleanblend - BillLentis.com
Ar gyfer cymysgydd sy’n bwerus iawn am ei amrediad prisiau, y CleanBlend yw un o’r rhai sy’n ei chael yn rhaid i chi ystyried os ydych ar gyllideb dynn. Mae gan y blender hwn modur 3HP sy’n mwyhau unrhyw beth yr ydych am ei gymysgu yn gyflym ac yn effeithiol. Mae’n wych ar gyfer asio cawl yn drylwyr ac yn llwyr. Mae ganddi jar o 64oz BPA-am ddim ar gyfer cyfuno symiau mawr o gawl, smwddis ac ysgwyd. Mae’r jar hon yn wydn iawn a bron yn ddi-breakable.

Mae ganddi llafnau dur di-staen sy’n gryf ac yn wydn iawn. Nid ydynt yn plygu nac yn torri’n hawdd o dan y straen aruthrol o ddileu bwydydd caled ac anodd i’w paratoi. Mae’r blender hwn yn dod â crwyn ymyrryd sy’n ddelfrydol ar gyfer gwthio ffrwythau ar gyfer y cyswllt mwyaf â’r llafnau wrth eu cymysgu.

Manteision ac anfanteision

Y pro cyntaf a ddaw gyda defnyddio blender yw ei fod yn fforddiadwy iawn o’i gymharu â potheau o Specs tebyg. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y cwsmer sy’n cracdiwr pwerus ond mae ganddo ychydig o ddarnau arian i’w sbario. Mae ei ddeunyddiau yn cael eu hadeiladu gadarn barwydydd gan sicrhau bod y blender yn rhoi i chi gwasanaeth am amser hir. Mae’r jar bron yn anbreakable ac mae’r llafnau dur di-staen yn gryf iawn ac yn wydn hefyd. Mae’n hawdd iawn i’w lanhau. Y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw ychwanegu hylif sebonedd a curiad y galon yn unig. Yn olaf, mae’n dod â gwarant 5-mlynedd. Er bod ganddo modur 3HP sy’n bwerus, nid yw ei bŵer mor effeithiol â’i gymheiriaid drutach. Mae’n ‘ blender ‘ mawr iawn ac yn cymryd llawer o le. Mae hyn yn golygu os ydych am ei ddefnyddio yn eich cartref, mae’n rhaid i chi wneud yr addasiadau angenrheidiol.

BillLentis.com - Check Prices Button Red

Ninja Intelli-Sense system gegin gyda Auto-Spiralizer

Ninja Intelli - BillLentis.com
Ninja Intelli Sense blender wedi’r cyfan. Mae’n cael ei phrisio yn iawn, yn dod â llawer o nodweddion ac mae’n hawdd iawn i’w ddefnyddio. Mae’n dod gyda phatrymau cymysgu rhagosod sy’n gwneud ar gyfer cymysgu hawdd ar gyfer newbies. Mae gan y blender hwn modur 1500watt 3HP ar gyfer modur cyflym a phwerus ar gyfer cymysgu llyfn a chyflym. Mae hefyd yn dod mewn jar 72oz, powlen prosesu bwyd 8 Cwpan ac Spiralizer. Mae’r Atodiad Spiralizer wedi’i gynllunio i droi llysiau i nwdls a sbageti. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n ansensitif neu’n ddiglwten neu’n hoffi deiet carb isel i gael mwy o reolaeth dros y ffordd y maent yn paratoi eu bwyd ac yn gwneud nwdls pan fydd angen.

Manteision

Mae’n fforddiadwy iawn ar gyfer blender o’i faint anferthol a nifer o nodweddion. Mae gan y blender hwn sgrîn gyffwrdd sy’n galed iawn gan ei fod yn gallu gweithio’n dda hyd yn oed pan fydd eich dwylo’n gweithredu tra’u bod yn seimllyd neu’n fudr. Hefyd, mae ei Presets cyfuno rhagraglennu yn ei gwneud yn hawdd i unrhyw un heb brofiad cymysgu blaenorol ei ddefnyddio’n effeithiol. Mae’n cael ei lwytho gyda’r opsiwn prosesydd bwyd sy’n ei wneud yn beiriant amlbwrpas iawn sy’n gallu darparu ar gyfer unrhyw a’r holl anghenion paratoi bwyd a allai fod gennych. Mae’r blender hwn yn hawdd iawn i’w ddefnyddio. Mae’r botymau’n syml iawn ac yn reddfol. Mae ganddo system un cyffyrddiad sy’n sicrhau bod defnyddwyr yn gallu gadael smwddis yn gyflym. Mae’n dod gyda’r Spiralizer sy’n nodwedd i’w groesawu ar gyfer pobl sy’n hoffi gwneud eu spaghetti eu hunain.

Anfanteision

Un o’r Prif anfanteision a fydd yn ennyn llawer o anghysur yw ei fod yn cynnig gwarant 1-flwyddyn. Os bydd yn torri i lawr yn yr amser hwnnw, nid oes gennych unrhyw gymorth ac eithrio prynu un newydd.

BillLentis.com - Check Prices Button Red
Vitamix 7500 Blender - Bill Lentis

Beth i chwilio amdano mewn blender

Pan fyddwch chi am gael blender a fydd yn rhoi gwerth am yr arian rydych chi’n ei roi ynddo, mae cyfres o bethau y mae’n rhaid i chi edrych arnyn nhw’n feirniadol. Peidiwch â gwneud y camgymeriad o gymryd yn ganiataol mai’r blender cyntaf a welwch pan fyddwch yn cerdded i mewn i’ch siop offer lleol neu ar-lein yw’r un gorau i chi. Drwy gymryd eich amser i gael y chwiliad yn iawn, byddwch yn sicrhau eich bod yn cael blender priodol ar eich cyfer ac nad ydych yn dioddef gofid diangen dros eich dewis. Mae’r adran hon yn rhoi’r wybodaeth angenrheidiol sydd ei hangen arnoch i wneud pryniant gwybodus.

Y peth cyntaf y mae’n rhaid i chi edrych arno’n ofalus yw ansawdd adeiladu’r blender. Os ydych yn edrych ar y nodweddion ar bapur yn unig, gall hyn fod yn alwad galed iawn i’w wneud. Peidiwch byth â diystyru’r cam hwn oherwydd efallai y byddwch yn dirwyn i ben gyda blender o ansawdd gwael a oedd wedi’i godi ar bapur. Yn anffodus, ni allwch wneud hyn ar-lein ond gallwch ddibynnu ar yr adolygiadau y mae pobl eraill wedi’u cyflwyno am ansawdd y blender, gan ganolbwyntio’n benodol ar y adeiladu. Ar y llaw arall, os ydych yn edrych ar bla yn eich storfeydd offer lleol, edrychwch arnynt a theimlo ansawdd. Ond peidiwch â mynd dros y maen gyda’r profion oherwydd os byddwch yn ei dorri, byddwch yn prynu it_ a fyddai’n wastraff llwyr ar adnoddau.

Ail beth mae’n rhaid i chi edrych arno yn fanwl yw’r warant. Mae unrhyw warant sy’n cwmpasu cyfnod o ddwy flynedd neu fwy yn beth da. Cofiwch: Efallai na fyddwch yn ei ddefnyddio ond mae cerdyn gwarant dilys yn beth da i’w gael o gwmpas.

Rhaid i chi hefyd holi pa mor hawdd yw’r blender i’w ddefnyddio. Mae’r dewisiadau uchod yn gymharol syml, gyda’u rheolaethau yn hawdd i’w defnyddio a’u deall. Yn y bôn, mae’n ymwneud â defnyddwyr eraill yn eich cartref neu’ch man busnes. Mae rhai sy’n teimlo’n dda yn gwneud eu gwaith yn hawdd oherwydd gall eu defnyddwyr eu gweithredu heb unrhyw feddwl llafurgoch. Yn ogystal, mae’n rhaid iddynt fod yn hawdd iawn i’w glanhau. Gall cymysgu fod yn llanast iawn ac nid ydych am ddirwyn i ben gyda blender budr sy’n anodd ei lanhau. Rhaid i system y llafn fod yn wydn iawn. Dur di-staen yw’r deunydd llafn dewisol oherwydd gall wrthsefyll erydiad a chynnal ei siâp hyd yn oed dan straen aruthrol. Rhaid i’r llafnau fod ar y gwaelod hefyd i osgoi halogiad.

Yn olaf, bydd allbwn gwres y blender yn enfawr iawn. Mae’n bwysig ystyried a yw’r blender yn gallu gwrthsefyll y cyfnodau anodd y caiff ei roi ar waith boed mewn lleoliad cartref neu mewn lleoliad masnachol.

Blendtec Designer 725 Blender 1 - BillLentis.com

Gamgymeriadau enbyd dylech osgoi

Gallai’r afieithydd o ddod o hyd i’r blender cywir eich gorfodi i ddiystyru camgymeriadau beirniadol sy’n dod gyda dewis blender. Os ydych chi’n awyddus i gael blendiwr da i chi a’ch teulu ei ddefnyddio, yna Dyma’r prif gamgymeriadau y mae’n rhaid i chi eu hosgoi.

Mae’r rhai sy’n bla yn swnllyd. Mae rhai yn swnllyd nag eraill. Os ydych chi’n prynu blender ar gyfer defnydd swyddfa, er enghraifft, rydych chi eisiau rhywbeth sy’n gymharol dawel ac yn amharu cyn lleied â hynny. Os ydych chi’n prynu blender heb wirio lefel y sŵn, efallai y byddwch chi’n cael sioc ac yn edrych yn ddig gan eich cyd-weithwyr bob tro y byddwch yn ei ddefnyddio os bydd yn swnllyd iawn. Felly, os ydych am gael blendiwr cymharol dawel, efallai y bydd yn rhaid i chi chwilio am blender y mae ei dai yn gorchuddio’r jar gyfan.

Mae mynd am blender rhad yn baglu arall rhaid i chi fod yn wyliadwrus oherwydd ar y diwedd, bydd y blender yn unig yn wastraff. Rhaid osgoi hyd yn oed y rhai sydd â chyfnodau gwarant cyfyngedig o 1 flwyddyn neu lai ond prisiau deniadol ar bob cyfrif. Drwy aberthu cost, byddwch yn aberthu o ran ansawdd hefyd. Dim ond cofiwch: Mae blender da yn werth talu’r pris a ddyfynnir. Yn olaf, mae barnu’n bla ar manylebau yn unig. Nid ydynt yn dweud y stori gyfan. Efallai y bydd gan rai potheiau manylebau tebyg ond wrth eu rhoi ar brawf, mae eu hallbwn yn hollol wahanol.

Ninja Intelli - BillLentis.com

Syniadau terfynol

Mae yna fathau a modelau blender iawn yn y farchnad heddiw. Mae gan rai manylebau sy’n apelio’n waradwyddus ac eraill brisiau apelgar iawn. Ar y diwedd, mae’n rhaid i chi ddewis y model cywir ar eich cyfer chi a’ch anghenion. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw gwybod beth rydych chi ei eisiau gan ‘ blender ‘ a mynd amdani. Syml â hynny.